قیمت قیر صادراتی فله، بشکه و جامبوبگ تحویل درب کارخانه  یا فوب بندر عباس

  • تسویه حساب به صورت نقدی می باشد.
  • قبل از خروج کالا از درب کارخانه تسویه حساب انجام خواهد شد.
  • کلیه هزینه های گمرگ ایران بر عهده فروشنده می باشد.
  • قیر صادراتی فله و بشکه و جامبوبگ همراه با پلمب گمرک ایران، تحویل خریدار خواهد شد.
  • اظهار بار، بر عهده فروشنده می باشد.