جهت رویت قیمت قیر صادراتی(فله، بشکه٬جامبو بگ) بر روی آن کلیک کنید:

قیمت قیر صادراتی ۶۰/۷۰

قیمت قیر صادراتی ۶۰/۹۰

قیمت قیر صادراتی ۸۵/۱۰۰

قیمت قیر صادراتی ۵۰/۷۰

قیمت قیر صادراتی ۸۰/۱۰۰