پلی بگ

جامبو بگ یک تنی:

این شرکت با تولید جامبو بگ های یک تنی و پانصد کیلو گرمی، آمادگی صادرات به کشورهای مختلف را دارد.

قیمت انواع قیر صادراتی